Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Prodávající je Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 6779 1492, zapsán v živnostenském rejstříku MČ Praha 6, č.j. MCP6 112624/2011 (dále prodávající) a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených produktů prodávajícím na internetové stránky adpontes.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře na webu adpontes.cz. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email zadaný v objednávce.

U kurzů nebo konzultací v organizacích lze smlouvu uzavřít i ústně (osobně nebo telefonicky) nebo prostřednictvím e-mailové konverzace.

Uzavřená smlouva (přijatá objednávka) je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Obsah nabízených produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit, není-li prodávajícm výslovně uvedeno jinak.

Informace v nabízených kurzech a programech mají formu nezávazných doporučení a autoři nenesou odpovědnost za způsob, jak s nimi bude kupující dále zacházet a za jakékoliv následky, které v této souvislosti vzniknou. Kurz nebo online program není v žádném případě náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči a nenahrazuje ani právní poradenství. Účast v programu je určena lidem, kteří mají zájem o osobní a profesní rozvoj.

3. Cena

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny. Kupující dostane službu či zboží za cenu platnou v době objednání.  Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

4. Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu bankovním převodem nebo platební kartou. Údaje k platbě a fakturu obdrží kupující elektronicky e-mailem (online kurzy) nebo v papírové podobě poštou (živé kurzy). Kupující je povinen při platbě užít správný variabilní symbol.

5. Dodací podmínky

Online kurzy a e-booky: neprodleně (nejdéle do 24 hod.) po připsání platby na účet prodávajího bude kupujícímu zaslán e-mail s přihlašovacími údaji ke vstupu do placené části zakoupeného online kurzu nebo odkaz ke stažení zakoupeného eBooku a dalších materiálů. Živé kurzy proběhnou v místě a čase uvedeném na adpontes.cz nebo sjednaném s objednatelem.

6. Odstoupení od smlouvy

Otevřené kurzy (prezenční i online): kupující může odstoupit od smlouvy a zrušit svojí účast na kurzu maximálně 10 pracovních dnů před konáním akce. Zaplacené kurzovné dostane kupující zpět v plné výši. Odstoupení od smlouvy musí oznámit mailem na sobek(zavináč)adpontes.cz. Pokud kupující odstoupí od smlouvy méně než 10 pracovní dnů před konáním akce, dostane zpět 50% kurzovného. V den konání akce nebo po akci nelze již od smlouvy odstoupit.

Kurzy na klíč (kurzy v organizacích): pokud kupující odstoupí od smlouvy více než 14 dnů před plánovanou akcí, neúčtuje se žádný storno poplatek. Odstoupení od smlouvy musí oznámit mailem na sobek(zavináč)adpontes.cz. Pokud kupující zruší akci méně než 14 dní před plánovanou akcí, je mu účtován poplatek ve výši 50% ceny kurzu.

Online videokurzy: prodávající na všechny videokurzy kurzy poskytuje 100% garanci spokojenosti. Kupující má možnost do 21 dnů od zakoupení online produktu odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Může tak učinit prostřednictvím zprávy zaslané na sobek(zavináč)adpontes.cz. Součástí zprávy musí být kopie uhrazené faktury a číslo účtu, na které mají být kupujícímu zaslány peníze zpět. Prodávající přijetí této zprávy neprodleně potvrdí zasláním e-mailu. Lhůta 21 dnů počíná běžet od dne připsání zaplacené ceny na účet prodávajícího. Kupujícímu bude vrácena zaplacená částka nejdéle do 10ti pracovních dnů bankovním převodem.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více než 21 dnů po době splatnosti nebo porušení autorských práv ze strany kupujícího.

7. Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

V případě reklamace nás kontaktujte emailem: jiri.sobek(zavináč)stressfree.cz. Ve zprávě uveďte popis vady a v příloze kopii zaplacené faktury. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny. Není-li oprava možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky zastaralému hardwaru či softwaru, pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému softwaru nutnému pro spuštění online programu nebo doprovodných materiálů.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zakoupené produkty se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 10. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.