1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Prodávající je Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, 160 00 Praha 6, IČ: 6779 1492, zapsán v živnostenském rejstříku MČ Praha 6, č.j. MCP6 112624/2011 (dále prodávající) a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obsah nabízených produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit, není-li prodávajícm výslovně uvedeno jinak.

2. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených produktů prodávajícím na stránky www.adpontes.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.adpontes.cz. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email zadaný v objednávce.

Uzavřená smlouva (přijatá objednávka) je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Cena

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.  Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

4. Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu bankovním převodem. Údaje k platbě a fakturu obdrží kupující elektronicky e-mailem.

5. Dodací podmínky

Neprodleně po připsání platby na účet prodávajího bude kupujícímu zaslán informační e-mail s informací o možnosti vstupu do placené části zakoupeného online kurzu nebo odkaz ke stažení zakoupeného eBooku a dalších materiálů.

6. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zakoupené produkty se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.